Ilkokul yer belirleme

Baskı örneklerinin Kurul kararına esas olan nüshalara uymadığının tespit edilmesi hâlinde bu ders kitaplarının kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve karar ilgililere tebliğ edilir. Yayınevinin o ders kitabı ile ilgili başvurusu iki yıl süreyle kabul edilmez. Ancak güncelleştirme ve yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde hazırlanan hata raporu, Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir. Uygun bulunan hata tespitleri ve güncelleme ihtiyaçları Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir.

Baskı ve dağıtım MADDE 24 — 1 Genel Müdürlük, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Genel Müdürlüğe liste halinde bildirilen ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtılır. Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Kayıtların tutulması ve bilgilendirme MADDE 25 — 1 Genel Müdürlük, ilgili hizmet birimi ve yayınevlerince hazırlanan kitapların basım ve dağıtımını izler, konuya ilişkin istatistikî veriler ile satın alınarak dağıtımı yapılan kitapların listesini Başkanlığa bildirir.

Bir sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının adları, yazarı veya yazarları, yayınevi adları ve varsa fiyatları ile birlikte en geç aralık ayının son işgününe kadar duyurulur. Ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi MADDE 28 — 1 Ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Genel Müdürün veya belirleyeceği Grup Başkanının başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Grup Başkanı, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci ve yayıncıların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyona aittir. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Fiyat almadan satışı yapılan veya belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı Genel Müdürlükçe tespit edilen kitabın kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır. Bu eğitim aracı Başkanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından 30 uncu madde hükümlerine göre incelenir ve Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylanması hâlinde, eğitim aracının uygunluk süresi ders kitabının okutulmaya başlanacağı öğretim yılına kadar sürer.

Bu süre beş yılı geçemez. Eğitim aracının başvuru, inceleme, seçim ve kullanımı MADDE 30 — 1 Eğitim ve öğretim kurumlarında ders kitabı dışında okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlanacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araçları ile Bakanlık makamınca eğitim ve öğretim açısından incelenmesi istenen eğitim araç ve gereçlerinin başvurusu, satın alacak ilgili hizmet birimince Başkanlığa yapılır.

Karşılaştırma sonucunda değişiklik bulunması durumunda değişiklik kısmı yukarıdaki esaslara göre incelenerek değerlendirilir. Değişiklik olmaması durumunda uygunluk kararı verilir. İnceleme süreleri MADDE 31 — 1 Ders kitaplarının incelenme işlemleri, Başkanlıkça, 1 Şubata kadar başvurusu yapılan eserler için 31 Mayıs veya izleyen ilk işgününe kadar, 1 Ağustosa kadar başvurusu yapılan eserler için 30 Kasım veya izleyen ilk işgününe kadar sonlandırılır. Kullandığı tespit edilen yayınevlerinin taslak ders kitapları 2 yıl süreyle incelemeye alınmaz.

Hazırlama ve sipariş hükümlerine uyma zorunluluğu MADDE 33 — 1 İlgili hizmet birimi veya yayınevi kitap hazırlarken ilgili eğitim ve öğretim programı ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara, varsa şartnamelerinde belirtilenler ile Bakanlıkça istenilen diğer esaslara uymak zorundadır. Ders kitaplarında kaynak gösterme ve alıntı MADDE 34 — 1 Taslak ders kitabının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir.

Başka bir ders kitabından alıntı yapılamaz ve bir ders kitabı diğerine kaynak gösterilemez. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunması hâlinde taslak ders kitabı, ilgili hizmet birimi veya yayınevine iade edilir. Yayınevi iade edilen taslak ders kitabının ait olduğu alanın ilgili kitap seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamaz. Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili kişi, hizmet birimi veya yayınevi sorumludur. Yazar veya yayınevi değişikliği MADDE 35 — 1 Kurul kararına göre ders kitabının üzerinde bulunan yazar veya yazarların isimleri ile yayınevinin adı, tarafların karşılıklı rızalarına dair noter sözleşmesi olduğu takdirde değiştirilir ve durum 15 işgünü içerisinde Başkanlığa bildirilir.

İhtilaf durumunda esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılmaz. Bu durumlarda konu belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir. MADDE 23 - 1 Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir.

Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.


 1. arama engelleme indir apk.
 2. ağ takip programı indir.
 3. sav müşteri takip programı.
 4. Eyüboğlu Eğitim Kurumları.
 5. mobil telefon izleme sistemi.
 6. samsung ürün takip nasıl yapılır;

Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.


 • MADDE 1 – TANIMLAR.
 • Bu okul önce iyi insan yetiştirir.
 • bilgisayar ve kontrol öğretmenliği nedir;
 • MADDE 24 - 1 Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

  Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır. MADDE 25 - 1 Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir.

  Sınav kağıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

  MADDE 26 - 1 İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

  Askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? (e-devlet sülüs alma)

  MADDE 27 - 1 İlkokul 4 üncü sınıfta bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Dönem puanı, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

  Bu puan, aynı zamanda yıl sonu puanı olarak değerlendirilir. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

  Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

  Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. MADDE 32 - 1 İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilir.

  Bu tutanak, okul yönetimince dosyasında saklanır.

  go here

  Yakındaki yerleri arama ve bölgeyi keşfetme

  Başarılı olanların durumu e-Okul sistemine işlenir. Ancak sınıf yükseltme aynı öğrenci için bir kez yapılır. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar.

  Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler. MADDE 33 - 1 İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.

  MADDE 34 - 1 Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

  Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dahil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

  MADDE 35 - 1 Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. MADDE 36 - 1 Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur.

  Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi halinde de toplanabilir. MADDE 37 - 1 Okul öğrenci meclisi, okul öncesi eğitim kurumları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dışındaki ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur.

  Güncellenen Rehberlik İhtiyaç Belirleme Anketleri (RİBA) ve Sonuç Çizelgeleri

  Kuruluş ve işleyişle ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 38 - 1 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

  Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önce duyurulur. MADDE 39 - 1 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. MADDE 40 - 1 Müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

  MADDE 42 - 1 Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi halinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir.

  Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

  programsız telefon bulma

  Hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az iki gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır. MADDE 44 - 1 Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

  Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. MADDE 45 - 1 Okul öncesi eğitim kurumlarında, yeterince öz bakım becerisine sahip olmayan çocukların öz bakım becerisine destek sağlamak amacıyla imkanlar çerçevesinde her okul öncesi eğitim kurumuna en az bir kişi olmak üzere iki grup için bir destek eğitim personeli görevlendirilebilir.

  Görevlendirmeler okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı bölümleri mezunlarının öğrenim ve başarı durumları üstünlüğü sıralamasına göre yapılır. MADDE 46 - 1 Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için, belletici öğretmen görevlendirilir. Kız öğrencilerin yatılı olarak kaldığı yerlerde, belletici öğretmenler öncelikle bayan öğretmenler arasından seçilir.

  Okul müdürüne ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. MADDE 48 - 1 Okul müdürlüğünce eğitim ve öğretim yılı başında ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. İlkokullarda bu görevi sınıf öğretmenleri yürütür. MADDE 49 - 1 Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli bölüm şefi, uygulama sınıfı yöneticisi sıfatıyla bu sınıfın amaçlarına uygun olarak işleyişinden ve Okul Öncesi Eğitim Programı ile mevzuata uygun olarak yönetilmesinden okul müdürüne karşı sorumludur.

  MADDE 51 - 1 Bakanlığa bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür. MADDE 53 - 1 İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

  Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir. MADDE 54 - 1 Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz. MADDE 57 - 1 Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulur.

  Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği halinde kuraya başvurulur. Asıl üyenin mazereti sebebiyle bulunmaması durumunda bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz. Ancak oy kullanamaz. MADDE 59 - 1 Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, başkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır. Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

  Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitelerimizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

  Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:. Ankara Cad. Abone, DENEMATİK internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, abone başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet spam, virus vb.

  Morpa, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Morpa, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  Askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? (e-devlet sülüs alma) | GAZETE VATAN

  Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir. Morpa, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Morpa, bu sözleşme konusu hizmetlerin aboneye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Abone, www. Abonenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır.

  Morpa, abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul ili merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Abonenin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

  İşbu sözleşme abonenin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir. İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, abonenin aboneliğini iptal etmesi veya Morpa tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Morpa Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A. Sitemizi istediğiniz kadar ziyaret edebilir, yayınlarımızdan, kampanyalarımızdan ve eğitim konusundaki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu İnternet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini siz gözden geçirmelisiniz. Morpa , İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

  Denematik üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatırız. Morpa , bu süre içerisinde üye tarafından talep edildiği takdirde sözleşmenin örneğini üyenin e-posta adresine yollar. Morpa , bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir.

  Morpa , bilgilerinizi idari, teknik ve fiziksel korumalarla korumaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır fakat asla üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Çerezlerimiz, İnternet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

  Çerez Politikamızı okumak için lütfen tıklayınız. Tüm politikalar ve diğer hususlar konusunda bilgi alabilmek için destek denematik. Üye şifrenizi hatırlamıyorsanız formu hatasız doldurunuz. Şifreniz e-posta adresinize hemen gönderilecektir. Şifreniz SMS olarak cep telefonunuza gönderilecektir.

  Hafta Sonu Gelişim Sınavları ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınavlar, MEB müfredatı ve bu müfredatın okullardaki işleniş sırası göz önünde bulundurularak hazırlanır. Gelişim İzleme Sınavları ilkokul ve ortaokul düzeyindeki temel derslere ait konuları kapsar. Her hafta sonu bu sınavlara katılarak gelişiminizi takip edebilir ve başarınızı artırabilirsiniz. Ayrıca soru çözüm videolarını seyrederek ve öneri sayfasında yer alan konu anlatımlarını izleyerek konuyu daha iyi anlayabilir, derslerinizde daha başarılı olabilirsiniz. Sınıflara ve derslere göre uygulanan Türkiye Geneli Gelişim İzleme Sınavlarının tarihlerini takip edebilirsiniz.

  Gelişim izleme sınavlarına sadece belirtilen tarih aralığında katılabilirsiniz. Testlere ise dilediğiniz zaman girebilirsiniz. Başarınızı artırarak kendinize ve ailenize çok güzel bir hediye verebilir, sınav tecrübesi kazanarak öz güveninizi pekiştirebilirsiniz. Deneme üyeliğiyle öğrenciler bir gelişim izleme sınavına ücretsiz katılabilirler. Sınav sonucunda aldıkları puanları ve sıralamalarını görebilirler. Eksik olduğu konular için verilen önerileri uygulayabilirler. Bütün sınıf düzeylerindeki öğrencilerinin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

  Bu basit ve anlaşılır tasarımla isteğiniz sınava anında ulaşabilirsiniz. Türkiye Geneli Gelişim İzleme Sınavları ilkokulda 1, 2, 3, 4 sınıf bazlı, ortaokulda 5, 6, 7, 8 sınıflarda ders bazlı olarak belirli tarihler arasında yapılır. Bu sınavlar Türkiye geneli uygulanır ve sınav giriş tarihlerinden sonra öğrenciye ayrıntılı gelişim raporu, Türkiye sıralaması, il sıralaması ve okul sıralaması verilir. Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

  Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

  REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ (RİBA) - Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi

  Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir. Morpa tarafından kişisel verileriniz 5. Talebiniz ile ilgili olarak Morpa sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir.

  Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

  Son olarak, şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz. Tüm cihazlarda ürünü kullanmak için tarayıcınızın HTML5 desteklediğinden emin olunuz. Denematik abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 Bir yıldır. ABONE , şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Öğrenci Gelişim İzleme Sınavları kazanım temelli sorularla öğrenme eksikliklerini belirlemeye ve sınav sonuçlarına göre öğrenci ve öğretmene tavsiyeler sunan bir sınav sistemidir. Sınav Test sorularını çöz.

  Aşağıda yer alan rapor verilerini sınav türünü ya da dersi seçerek daraltabilir ve genişletebilirsiniz. Aşağıda yer alan konuları sınav türünü ya da dersi seçerek daraltabilir ve genişletebilirsiniz. Kendilerinin ve arkdaşlarının sınav sıralamalarını ve başarılarını görebilirler. Kazıdığınız alanda bulunan tek kullanımlık Aktivasyon Kodunun 25 haneli olduğundan emin olunuz. Bu bölümden sadece Denematik Üyelik Kartınız varsa formu doldurup devam edebilirsiniz. Üyelik kartınız yoksa kredi kartı ile üye olabilir veya kapıda ödeme ile sipariş verebilirsiniz.

  Morpa Kampüs kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Üyelik kaydınız tamamlanmıştır. Üyeliğinizi aktif hale getirmek için öğretmen kimlik fotokopinizi destek morpasinav. Tarayıcınız çok eski! Denematik'i kullanabilmek için lütfen tarayıcınızı güncelleyiniz. You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument. Davet Gönder.

admin